Biểu Mẫu Luật

Quy định điều kiện tách thửa đất Tỉnh Lâm Đồng 01/11/2021

Link tải về: https://drive.google.com/open?id=1Sr5IduCBn5c6Zf1dFLxb2nBeU2Rkl3D-&authuser=thanhpc.dongduong%40gmail.com&usp=drive_fs Công văn mới nhất 01/11/2021 số 40/2021/QĐ-UBND Lâm Đồng và 15/2021/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu đều có 1 đặc điểm chung đó là tăng diện tích phân lô tách thửa cua đất nông thôn lên 1000m2

Read More »