Kiến Thức Quy Hoạch

MỚI 2021 Bản Đồ Quy Hoạch Xã Châu Pha

Xã Châu Pha dưới thời Pháp thuộc, địa bàn xã Châu Pha ngày nay thuộc làng Hắc Dịch, thuộc tổng An Trạch, tỉnh Bà Rịa. Ngày 8/12/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 192-HĐBT. Theo đó, thành lập xã

Read More »